Welcome to visit daejin trade co.!!!                     

    

                                    

    회사 소 개 /  수 출 절 차   /  수 출 매 입 차 량 / 찾 아 오 시 는 길수출차 후기

 

 

 

              

 

                자 동 차 가 격 산 정

 

                  전화나 이메일로 자신의 차량의 차종, 사양, 

 

                  사고 유무,  외관 상태를 정확하게

 

                  문의합니다.

 

                서 류 준 비

 

                  아래의 서류를 준비해 주시면 됩니다.

 

                  - 자동차 등록증

 

                  - 인감 증명서(용도란에 '수출 말소용'으로 기재)

 

                     혹은 신분증

 

                  - 자동차 등록 원부 (차량의 과태료 여부 확인)     

 

 

                계 약 체 결

 

                 직접 내방하시거나 고객이 계신 곳에 방문하여

 

                 차량과 서류, 가격을 확인후 매매계약서를 체결하며,

 

                 차량 대금을 지불합니다.

 

 

                    

                        사업자등록번호: 514-21-80338   김 상 도
          휴대폰 : 010-7326-1350, 전화 : 053-654-1350, 팩스 : 053-295-8613
 대구 남구 대명 3동 2278-8 대명아트내 대진무역. E-mail : sang6128@naver.com